Terms and conditions

Terms and Conditions for Pro Level Padel Academy courses, private lessons and activities.

(ENG) 1.- Registration and Payment

By registering for a course with Pro Level Padel Academy, participants agree to abide by the terms and conditions outlined in the document.

(SWE) 1.- Anmälan och Betalning

Genom att anmäla sig för en kurs med Pro Level Padel Academy, samtycker deltagarna till att följa de här villkoren och bestämmelserna.

(ENG) 2.- Binding Registration

Registration for a course is binding. Once registered, participants are committed to attending the course unless otherwise stipulated in these terms and conditions. 

(SWE) 2.- Bindande Anmälan

Anmälningen för en kurs är bindande. När deltagaren har registrerat sig är de åtagna att delta i kursen om inte annat anges i dessa villkor.

(ENG) 3.- Course Fees

To secure your training space for the course, the course fees must be paid in full within one week of signing up to the course and prior to the commencement of the course, unless otherwise agreed upon with Pro Level Padel Academy. 

(SWE) 3.- Kursavgifter

För att säkra din plats i kursen måste kursavgiften betalas i sin helhet inom en vecka efter att du har anmält dig till kursen och innan kursen startar, om inte annat är överenskommet med Pro Level Padel Academy.

(ENG) 4.- Cancellation Policy

Pro Level Padel Academy reserves the right to cancel a course due to unforeseen circumstances or if the minimum number of participants is not met. In such cases, participants will be offered a full refund or the option to transfer to another course.

If a participant wishes to cancel their course registration, they must notify Pro Level Padel Academy in writing at least 7 days prior to the start of the course. Failure to do so may result in the forfeiture of the course fees.

Please be aware that Pro Level Padel enforces a 24-hour cancellation policy. In case of player illness or cancellation with less than 24 hours’ notice, no refunds will be provided.

If the class is cancelled due to coach illness or unforeseen circumstances then the following applies:

  • We aim to provide you and your group 6 hours notice when a class will be cancelled due to coach illness or unforeseen circumstances. In this case the court will be cancelled.
  • If the class is cancelled with less than 6 hours notice then the court will be available to your group with no extra cost.
  • Cancelled classes will be rescheduled at the end of the semester during the allotted ‘make up week’.

(SWE) 4.- Avbokningspolicy

Pro Level Padel Academy förbehåller sig rätten att ställa in en kurs på grund av oförutsedda omständigheter eller om det minsta antalet deltagare inte uppnås. I sådana fall kommer deltagare erbjudas full återbetalning eller möjlighet att överföra till en annan kurs.

Om en deltagare önskar avboka sin registrering måste de meddela Pro Level Padel Academy skriftligen minst 7 dagar före kursens start. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i att kursavgiften förverkas.

Observera att Pro Level Padel tillämpar en avbokningspolicy på 24 timmar. Vid spelar sjukdom eller avbokning med mindre än 24 timmars varsel kommer ingen återbetalning att ges.

Om klassen ställs in på grund av tränare sjukdom eller oförutsedda omständigheter gäller följande:

  • Vi strävar efter att ge dig och din grupp 6 timmars förvarning när en lektion kommer att ställas in på grund av tränarens sjukdom eller oförutsedda omständigheter. I detta fall kommer banan att ställas in.
  • Om lektionen ställs in med mindre än 6 timmars varsel kommer banan att vara tillgänglig för din grupp utan extra kostnad.
  • Inställda lektioner kommer att schemaläggas om i slutet av terminen under den utsatta “make up-veckan”.

(ENG) 5.- Injuries, illness and absences

Participants are responsible for their own physical condition and any injuries sustained during the course. In the event of injury, illness or absence, participants are responsible for finding a replacement to take their place in the class or course. The replacement should be at a similar level and be able to keep up with the course schedule. Payments should be settled between you and your replacement.Failure to do so may result in the participant being liable for the full course fee.

(SWE) 5.- Skador, sjukdomar och frånvaro

Deltagarna ansvarar för sin egen fysiska kondition och eventuella skador som uppstår under kursens gång. Vid skada, sjukdom eller frånvaro ansvarar deltagare för att hitta en ersättare som kan ta deras plats i lektionen eller kursen. Ersättaren bör vara på en liknande nivå och kunna följa kursens schema. Betalningar bör regleras mellan dig och din ersättare. Att inte göra detta kan resultera i att deltagaren blir ansvarig för hela kursavgiften.

(ENG) 6.- Code of Conduct

Participants are expected to conduct themselves in a respectful and sportsmanlike manner at all times during the course. Any behavior deemed inappropriate by Pro Level Padel Academy may result in the participant being asked to leave the course without a refund.

(SWE) 6.- Uppförandekod

Deltagarna förväntas uppträda respektfullt och sportsligt under hela kursen. Eventuellt olämpligt beteende enligt Pro Level Padel Academy kan leda till att deltagaren ombeds lämna kursen utan återbetalning.

(ENG) 7.- Liability

Pro Level Padel Academy is not liable for any loss, damage, or injury sustained by participants during the course, except where such loss, damage, or injury is caused by the negligence of Pro Level Padel Academy.

(SWE) 7.- Ansvar

Pro Level Padel Academy ansvarar inte för några förluster, skador eller skador som drabbas av deltagarna under kursen, förutom där sådana förluster, skador eller skador orsakas av försummelse från Pro Level Padel Academy.

(ENG) 8.- Governing Law

These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden. Any disputes arising out of or in connection with these terms and conditions shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Swedish courts.

(SWE) 8.- Tillämplig Lag

Dessa villkor och bestämmelser ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor och bestämmelser ska vara föremål för uteslutande jurisdiktion för svenska domstolar.

 

By registering for a course with Pro Level Padel Academy, participants acknowledge that they have read, understood, and agreed to these terms and conditions.

Genom att registrera sig för en kurs med Pro Level Padel Academy erkänner deltagarna att de har läst, förstått och godkänt dessa villkor och bestämmelser.